The “Wilberforce” Foundation is a not-for-profit, independent, christian, Albanian organization seeking to influence the Albanian society by upholding christian values and principles.

Our Goals

Të inkurajojë dhe nxisë individë dhe grupe që mishërojnë vlerat dhe parimet e krishtera në angazhimet e tyre në jetën publike.

​Të inkurajojë dhe nxisë hartimin e politikave dhe ligjeve në dobi të transformimit të shëndoshë moral të shoqërisë shqiptare në bazë të vlerave dhe parimeve të krishtera.

Fusha e Veprimtarisë

​Fondacioni “Wilberforce” synon t’i përmbushë qëllimet e tij nëpërmjet:

​1.

Themelimit të institucioneve arsimore dhe edukative për formimin e drejtuesve.

​2.

​Analizave, studimeve dhe rekomandimeve për përfshirjen e vlerave dhe parimeve të krishtera në politikat dhe legjislacionin shqiptar.

3.

Botimit të literaturës në formë fletëpalosjesh, manualesh, gazetash, revistash, librash.

​4.

Organizimit të aktiviteteve të ndryshme si seminare, tubime, forume, shkolla verore, konferenca, samite, fushata informimi.

5.

Shprehjes së vizionit për transformimin moral të shoqërisë përmes mediave të ndryshme.

6.

Hapjes së bibliotekave dhe librarive për inkurajimin dhe nxitjen e mendimit të krishterë.

7.

Përpjekjes për angazhimin praktik të personave publikë në jetën e komunitetit.

Receive Our News

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

about Us

Të inkurajojë dhe nxisë individë dhe grupe që mishërojnë vlerat dhe parimet e krishtera në angazhimet e tyre në jetën publike.

​Të inkurajojë dhe nxisë hartimin e politikave dhe ligjeve në dobi të transformimit të shëndoshë moral të shoqërisë shqiptare në bazë të vlerave dhe parimeve të krishtera.

Contact Us

Fondacioni Wilberforce
Rruga Myrtezim Këlliçi, Nr. 7
Tiranë, Shqipëri

Email: [email protected]